แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ


ดาวโหลด

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 


คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ]

หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ]

หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word ]

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word

ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...