12/11/2011

นักวิชาการป่าไม้


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ตำแหน่งประเภท                    วิชาการ
สายงาน                                  วิชาการป่าไม้

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการป่าไม้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ จัดการป่าสงวนแห่งชาติ การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ การจัดการป่าไม้การเศรษฐกิจป่าไม้ งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ งานวิจัยวนวัฒนวิทยา งานบำรุงและปลูกสร้างสวนป่าปรับปรุงต้นน้ำลำธาร ดำเนินงานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับคุณสมบัติไม้และของป่าด้านต่าง ๆ ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้และของป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่ง ดังนี้

นักวิชาการป่าไม้                             ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้                             ระดับชำนาญการ
นักวิชาการป่าไม้                             ระดับชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้                             ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการป่าไม้                             ระดับทรงคุณวุฒิ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...