8/17/2012

เจ้าพนักงานพัสดุ


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ตำแหน่งประเภท                              ทั่วไป
สายงาน                                            ปฏิบัติงานพัสดุ


ลักษณะงานโดยทั่วไป
           สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดการทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานพัสดุ                 ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ                 ระดับชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ                 ระดับอาวุโส


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...