8/30/2012

เจ้าหน้าที่ปกครอง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ตำแหน่งประเภท                             ทั่วไป
สายงาน                                           ประสานงานปกครอง


ลักษณะงานทั่วไป
               สายงานที่คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการปกครอง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องราว และดำเนินการในเรื่องการอนุญาต การจดทะเบียนและการจัดทำทะเบียนต่างๆการจัดตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง การป้องกันและรักษาความสงบ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่ปกครอง                          ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปกครอง                          ระดับชำนาญงาน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...