11/16/2011

นักปกครอง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ตำแหน่งประเภท               บริหาร
สายงาน                            บริหารงานปกครอง


ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารราชการประจำของจังหวัดในฐานะ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่ออธิบดี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับราชการในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครอง บังคับบัญชาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดนั้น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่ง ดังนี้
นักปกครอง               ระดับต้น
นักปกครอง               ระดับสูง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...