11/22/2011

นักวิชาการพัสดุมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่งประเภท                        วิชาการ
สายงาน                                      วิชาการพัสดุ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักวิชาการพัสดุ                      ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ                      ระดับชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ                      ระดับชำนาญการพิเศษ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...