8/24/2012

เจ้าพนักงานเวชสถิติ


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป
สายงาน                                         เจ้าพนักงานเวชสถิติ


ลักษณะงานโดยทั่วไป
        สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้นซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด เก็บ รวบรวม ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรคตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย และปฏิบัติหน้าที่อี่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้

เจ้าพนักงานเวชสถิติ                           ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ                           ระดับชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ                           ระดับอาวุโส


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...